रमाई आवास योजना
सामाजिक न्याय विभाग ,महाराष्ट्र शासन
सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय,लातूरलॉगिन